Menaxher i projekteve të ndërtimtarisë

Kualifikimet e kandidatit:

 • BCC – fakultet të ndërtimtarisë ose fakultet të arkitekturës – inxhinier ndërtimi ose arkitekt
 • Përvojë me të paktën 7 (shtatë) projekte relevante të natyrës së ngjajshme dhe Menaxher i Projektit (projektet e ardhëshme konsiderohen relevante: ndërtimi / rindërtimi i ndërtesave tregtare, banesore dhe / ose publike)
 • Njohje e shkëlqyer e AutoCad, ArchiCad dhe aplikacionet nga paketa MS Office
 • Leje vozitje të kategorisë B
 • Njohje e gjuhës angleze
 • Aftësi për punë ekipore
 • Fleksibilitet për punë në terren
 • Komunikativ, i organizuar dhe përgjegjës

 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Menaxhim, siguri, kontroll dhe sinkronizim në të gjitha fazat e ndërtimit
 • Gjatë kryerjes së projektit, të kontaktojë me investitorin, autoritetet mbikqyrëse, nënkontraktorin dhe organet shtetërore, si dhe të ndërmerr aktivitetet e nevojshme në varësi të kërkesave
 • Sigurimi në kohë i resurseve të nevojshme (forcës punëtore, pasijeve dhe materialeve për punë), nga fillimi deri në fund me vëmendje për kufizimet buxhetore
 • Të monitorojë zhvillimin e projektit dhe dhënia e udhëzimeve kur është e nevojshme
 • Të vlerësojë progresin dhe të përgatisë raporte të hollësishme për Menaxherin dhe Investitorin
 • Të sigurojë të gjitha standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas standardeve shtetërore.
 • Njohje e praktikave opercacionale të ndërtimit dhe ndjekja e standardeve apo ndryshimi i tyre
 • Të praktikojë çështjet operative dhe administrative në lidhje me rrjedhën e punës
 • Detyra të tjera të cilat lidhen me vendin e punës
Job Type: Full Time
Job Location: Skopje

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx