Asistente administrative

Kushtet e ofruara:
* Pagë mbi mesataren e tregut

Përshkrimi i vendit të punës:
Detyrë primare e recepsionistes është të dije te përfaqësoj kompaninë para palëve të treta, të jetë e shkathët në komunikim, të dijë të organizoj kohën dhe takimet si dhe mbaje situatën nën kontroll edhe në raste të punës nën presion.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjigjet në telefonata dhe u jep informata telefonuesve, pranon mesazhe ose e transferon thirrjen tek individët e duhur
 • Mirëpret vizitorët dhe telefonuesit, trajton kërkesat e tyre, ju jep zgjidhje apo i drejtoni tek personat e duhur sipas nevojave të tyre.
 • Organizon konferenca, takime dhe rezervime udhëtimi për personelin e zyrës.
 • Kompleton formularë në përputhje me procedurat e kompanisë.
 • Harton, shkruan dhe shpërndan shënimet e takimeve dhe raportet.
 • Pranon lajmërimet e postës, materialet promovuese dhe informacione të tjera.
 • Ruan oraret në kalendarin e ngjarjeve
 • Bën kopje të dokumenteve dhe materialeve të tjera të shtypura.
 • Programon dhe konfirmon emërimet për klientët, konsumatorët ose mbikëqyrësit.
 • Koordinon konferencat dhe takimet
 • Rendit dhe shpërndan furnizimetShqyrton punën e bërë nga të tjerët për të kontrolluar drejtshkrimin dhe gramatikën e saktë, të  sigurohet që politikat e formatit të shoqërisë të ndiqen dhe të rekomandojnë rishikime.
 • Mbikëqyrë zyret, dhe siguron trajnim dhe orientim për stafin e ri.
 • Punon me pajisje të zyrës si: makina me faks, fotokopjues, sisteme telefonike, përpunim teksti, menaxhim të bazës së të dhënave dhe aplikacione të tjera.
 • Të jetë përgjegjëse në punën që bën
 • Të respektoj hierarkinë dhe specifikat e kompanisë
 • Kryen detyra sipas kërkesës ne pune te ngjashme te profesionit te saj.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë shkollim adekuat qe përshtatet me kërkesat ndaj vendit të punës
 • Te këtë përvoje te punës ne administrate apo te ngjashme
 • Të njohë rrjedhshëm gjuhën angleze (njohja e gjuhëve tjera do ketë përparësi) në të folur dhe në të shkruar (dëshmitë mbi ketë kërkohen)
 • Të njoh punën me kompjuter, sidomos punën me Microsoft Office
 • Te ketë personalitet të qetë dhe komunikativ. Te ketë aftësi të mira analitike, të zgjidhjes së problemeve dhe aftësi të mira organizative.
Job Type: Part Time
Job Location: Tetovo

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx