Изградба на хидроцентрала во Вардар-Градиште

ВО ПРОЦЕС


  • Инвеститор Bart Enerxhi
  • Локација Јегуновце
  • Година на реализација Во процес
  • Вредноста на инвестицијата 885.621 Еуро